Dambii Fi Qajeelfama

Seerota Raawwatiinsa Hin Qabne Dambii ittiin Buulmaata Abbootii Seeraa Lakk. The National Youth Movement for Freedom and Democracy. Sirna Heera Mootummaa kabachiisuu fi nageenyaa fi tasgabb ii uummataa fi lammiilee eegsisuuf Manni Maree Ministeerotaa Fulbanaa 28 bara 2009 Labsii Yeroo Ariifachisaakan tumee yammuu ta'u, yeroo dhiyoo asitti kutaalee biyya keenyaa bakka adda addaatti boora'iinsanageenyaauumamee ture. 09tti dhiyaattanii eeyyama daldalaa seera qabeessaqabattanii bitachuu ni dandeessu. Seensaa fi Barbaachiisumma Qophii Sanadaa kana 1. A woman cries as she attends a prayer session at Biftu Bole Lutheran Church during a prayer and candle ceremony for those who died in the town of Bishoftu during Ireecha, the thanksgiving festival for the Oromo people, Addis Ababa, Ethiopia, October 9, 2016. Yunvarsiitii Dambi-Doollootti tibba kana barnoonni addaan citee kan ture amma itti fufuusaa,Yunvarsiitichi beeksise. Dipaartimatoota hojimaata kaayizanii hojjirra oolchan lakk. Ummannii qorannoo, ijaa- rsa, eegumsaa fi bulchiinsa jallisii keessatti qooda ol'aa- naa akka qabaatuu fi itti fay- yadamu taasisuu. 2006 (GN) edited Qajeelfama Raawwii Bulchiinsa Humna Namaa J1ffaa fi 2ffaa (Final). Bin Salmaan marii prezdaant Zii Jinping waliin godhe irratti, “Chaayinaan shororkeessummaa fi finxaalessummaa. Sagaleen onlaayinii kompitara tokkon takkuma kennama. Imala keessattis dhamaatii tokko malee taaarifa kaa’ameen bakka yaadan gahanii deebi’uuf haala mijataa kan uumeef ta’uus jiraattonni. Unkaalee fi ulaagaleen odiitii qophaa'an miiltoo fi qaama qajeelfama kanaa ta'u. Share to Speech App for Windows 8 Makes Text-to-Speech Seem Incredibly Easy --wind8apps. (Ezel Oromia-Fulbaana 20, 2019) "Walii Galan Alaa Galan" Ibsa Eegdota Warraaqsa Oromiyaa Ummannii Oromoo Qabsoo barootaaf taasisaa ture keessatti, Tokummaa isaa cimsachuun Injifataa ta'eera. The file contains 77 page(s) and is free to view, download or print. o, Danbii Ittiin Bulmaata Dh. rakkowwaan qajeelfama adabbii Itoophiyaa 1/2002 keessatti mul’atan fi dhimootni waligalaa qajeelfama adabbii isaa keessatti hahaaraammataman kan ilaalaman ta’a. Haaluma wal fakkaatuun, tasgabbii fi nageenya jeeqame keessatti mirgi diimookraasii fi dhala namaa waan kabajamuu hin dandeenyeef hawaasni amantaa dhaba. 135/99) Labsiifi Dambiin gadhiisisa lafa (kan baadiyyaas tae kan magaalaa) mirga abbaa qabeenyummaa heera mootummaa keessa taae hojiitti hiikuuf kan bahanidha. Qajeelfama haalaa dhiyeeffannaa ragaaa mana hakiimaa, 3. 03tiin gaafa 20/05/2009 saaatii 4:30 6:30 tti waan gurguramuuf isaa qarshii 142,997. qajeelfama. Kanamalees yakkoota qajeelfama adabbii kanaan sadarkaa fi gulantaan baheef keessaa kanneen qajeelfama adabbii 1/2002 keessatti sadarkaan baheef qajeelfama isa keessatti akka haaraa. Imala keessattis dhamaatii tokko malee taaarifa kaa’ameen bakka yaadan gahanii deebi’uuf haala mijataa kan uumeef ta’uus jiraattonni. #Paarlaamaa. 10)"Qorannoofi Qo'annoo" jechuun rakkoolee aangoofi hojii mana hojichaa karaa bu'aa. The National Youth Movement for Freedom and Democracy. Miidiyaa hawaasummaa irratti namoonni fi dhaabbileen hordoftoota kuma 5 ol qaban odeeyfannoo sobaa fi jibbiinsaa itti yaadanii yoo tamsaasan, hidhaa hanga waggaa 3 yookin ammoo Birrii kuma 10 kan adabaman tahuu eerame. Qajeelfama qophii fi madaallii raawwii karoora hojii hojjattota mootummaa bu'aa irratti xiyyeeffate fi. Gama biraatin, labsiiwwan hojiirra turan keessatti qaawwa seeraa mul'atu cufuun kiraa sassaabdummaa fi rakkoowwan bulchiinsa gaarii pabliik sarvaantii keessatti mul'atu wixineen haaraa qophaa'e kun dhabamsiisuu kan dandeessisu ta'uu obbo Tasfaayee Gashoo walitti qabaa koree dhaabbii dhimma qabeenya misooma namaa Caffee Oromiyaa ibsaniiru. 01,2015 Mootummaan naannoo Oromiyaa labsii master Pilaanii Finfinnee, ummanni Oromoo baldhinaan mormaa jiruu fi wareegama itti kanfalaa ture irra diddibee Caffee Oromiyaan ragaasisuuf deemaa jira. Qajeelfam uffataa fi meeshaalee hojii akkasumas tumaalee adda addaa. Uummanni fi babalinii isaa itti yaadamee karooramun osoo hin tannee weraara babaalifannaa daangaa biyyaattin gaggeefamaan walqabataa ture. save Save Karoora Muktar Kan Bara 2003 For Ka'usa Karoora bara 2003 - Imaammataa fi labsii, dambii, Qajeelfama fi tumaalee bahan hojiirra oolu isaanii. Sirreeffamtoota seeraa yeroo turmaata isaaniitti haala ittiin leenjiifaman ilaalchisee bu'uura dambii fi qajeelfama bahee jiruun hoji irra akka oolu ni godha. Ummannii qorannoo, ijaa- rsa, eegumsaa fi bulchiinsa jallisii keessatti qooda ol'aa- naa akka qabaatuu fi itti fay- yadamu taasisuu. 61/1994, Labsii Lakk. Miidiyaa hawaasummaa irratti namoonni fi dhaabbileen hordoftoota kuma 5 ol qaban odeeyfannoo sobaa fi jibbiinsaa itti yaadanii yoo tamsaasan, hidhaa hanga waggaa 3 yookin ammoo Birrii kuma 10 kan adabaman tahuu eerame. rakkowwaan qajeelfama adabbii Itoophiyaa 1/2002 keessatti mul’atan fi dhimootni waligalaa qajeelfama adabbii isaa keessatti hahaaraammataman kan ilaalaman ta’a. 1/96 fi Dambii kana kan faallessu dambiin, qajeelfamnii fi hojiiwwan barataman kamiyyuu dhimmoota Dambii kana keessatti ilaalaman irratti raawwatiinsa hin qabaatanu. Labsiin Hojjettoota Mootummaa Naannoo Oromiyaa Lak. Rakkoon nageenyaa priimiyar liigicharratti dhiibbaa ni uuma jedhee waan. Hojii irra oolmaa isaa nihordofa,nideeggara. 79/1996, Lak. 39/1996 Dambii kanaan haqamee jira. Dipaartimatoota hojimaata kaayizanii hojjirra oolchan lakk. Argannoon qorannoo qajeelfama gamtaa qulqullina tajaajila fayyaa erga dhiyaate booda yaadaa fi gaaffii hojjettoota irraa kenname irratti hundaa'uun bal'inaan marii geggeessun danda'ameera. Guddinni sadarkaa qajeelfammota Raawwii Bulchiinsa Humna Namaa Manneen Hojii Mootummaa guyyaa 04/01/1999 Lakk. Reflection By Milkii Mekuria Autonomy Regimes For Minority İn Eth. ABOn, hacuucaa fi gabrummaan uummata Oromoorra waggaa dhibbaaf ture akka inni irra ka’u taasiseera. SafartuSafartuu Ijoon Hojii Namoomaa kun, bu’aa adeemsa marii sadarkaa addunyaa ti. ·Tee$}:90 Waajjira Ol-aaaaa Teessoon waajjira ol-aanaa Eejensichaa , magaala Fiofjonee keessa ta'ee akka barbaachisaa Ia'etti ban~huu ni danda'a 6, Kaayyoo damee 'isaa. Hogganaan mootummaa Sa’uudii Muhammad Bin Salmaan daaw’annaa hujii Chaayinaa keessatti geggeesseen qondaaltota biyyattii waliin kan mari’ate yoo tahu, qajeelfama addaa mootummaan Chaayinaa muslimoota Wiigar irratti xiyyeeffatuun hordofu irrattis yaada kan kenne tahuu gabaafame. Taarifa gibiraa. Milk Group (Afaan Oromo) Garee Omishtotaa Aannani tiif Qajeelfama hojii Qopha'ee Bara 2004 2004irra irradeeb'ee deeb'eemaxxanfame maxxanfame Bara Bara 2004 irrakanaa deeb'ee maxxanfame Qophii fi dhiheessii dhiheessii barrefama Lafa, magaalaa,nannoo nannoonaannoo naannoofi fi barrefama kanaa Lafa, magaalaa, daanaga biyyaa biyyaa seera seera qabeessa qabeessa ta'e ta'e tokkoo. c) Dambii yookiin qajeelfama bu‟uura Seerota keewwata kana Keewwata Xiqqaa 35(a-g)tti jalatti caqafamaniin irratti hundaa‟uun bahan kamiyyuu. Aangoo fi gahee mana hojichaaf kenname dugugaanii itti faayadamu dhabuu dhaan kufaati dhufuu danda'u Hojimaata hojjechiisu danda'u diriirsuu Akkaata labsii 181/2005 DhMMO dambii akka itti baafatan taasisuu Gahee fi aangoo ATTDhMMO qaama dhimmi ilaallatu huubachiisu Walitti dhufeenya ATTDhMMO fi maamiltoota gidduu jiru cimsuu;. Jechamichi Heera Federaalaa keewwata 22(1), Seeraa Yakkaa keewwata 2(2,3), Labsii Mirgoota Namooma Waliigalaa (UDHR) keewwata 11(2) fi Waadaa Idil-addunyaa Mirgoota Siivilii fi Siyaasaa (ICCPR) keewwata 15 keessatti akka qajeelfama bu’uuraa sirna haqaatti tumameera. Join Facebook to connect with Opdo Tplf and others you may know. The file contains 77 page(s) and is free to view, download or print. 61/1994, Lak. _____ قناة السنة نهج الاعتدال Qajeelfama Madaalawaa TV Alsunnaa Qajeelfama Madaalawaadha. Seerota Raawwatiinsa Hin Qabne Dambii ittiin Buulmaata Abbootii Seeraa Lakk. Readbag users suggest that oromo-latin-luke. 3,030 likes · 5 talking about this · 165 were here. o, Danbii Bosona Oromiyaa, Naannoo Oromiyaa Danbii. Mata Duree Gabaadaa saa ta'aniif qajeelfama baas- uun kafalii mindaa dursaan. carraa hojii uumuu fi wabii nyaata magaalotaa. Sirreeffamtoota seeraa yeroo turmaata isaaniitti haala ittiin leenjiifaman ilaalchisee bu'uura dambii fi qajeelfama bahee jiruun hoji irra akka oolu ni godha. v Hawaasni bakka jiraatutti ,baratu fi hojjatutti sochii Ispoortii keessatti akka hirmaatuufi fayyadamaaakka ta'u sirna hojimaataa ni qopheessa. Hojii keenya hunda Ummata Guutuu Hirmaachisuun Raawwanna. Guddina sad. Waliigaltee barreeffamaan godhamu yommuu ta’u qaamni waliigaltee taasise dirqama isaa bu’uu bakka dadhabeetti dambii fi qajeelfama waliigaltee irratti eerameen qaama isa kaan /lammii biyyaas ta’ee lammii biyya alaa/ maallaqa murteeffame beenyaa kan itti kaffalu. a/t/geejjibaa. nuf dhihaatan labsii,Dambii fi Qajeelfama kallattii. Jiruu fi jireenyi ummata Oromoo karaa hundaa sirna Gadaan qajeelfama. Kaartaa 4809/95 taee fi Lakk. Keewwata 28:Yaada Murtii Wixinee Seeraa fi Gabaasarratti Koree ykn Koreewwaniin Dhiyaatu 1) Koreen ykn koreewwan wixineen seeraa buuura Dambii fi qajeelfama kanaatiin qajeelfameef wixinicha erga qorate/qorataniin booda gabaasaa fi yaada murtii koree qindeessituu fi Caffeef ni dhiyeessa/dhiyeessu. Tajaajila Ragaa Amanamummaa Kafaalaa Kennaman. Oromiyaa Irra deebiin Gurmeessuu fi Aangoo fi Hojii saanii Murteessuufbahe lak. Konveeshinii Fi Prootookoolii Filannoo Qaama Midhamtootaaf Bahe (The United Nations. SEENSA Dambii Ittiin Bulmaata Abbootii Seeraa fi muudamtoota gumii haala iftoomina fi qaqqabamummaa gabbisuu danda'uun fooyyessuun bu'aa qabeessa waan ta'eef, Hojiiwwan filannoo fi fo'annoo, jijjiirraa fi guddina sadarkaa giddugaleessatti waalteffamanii jiran gadi busuu fi gahee hoggansi ol'aanaa muudama keessatti qabu akka dabalu taasisuun bulchiinsa humna namaa keenya irra caalaa kan. Gabaasa ji'a waxabajjiibsc 1. Kana waliin, angoo fi gahee hojii (Mandate overlapping, mandate unjustified, mandate not understood), 5. Gahee Hojii Odiitii fi Inspeekshinii Gaheen hojii odiitii fi inspeekshinii buuura Labsii WHG lakk 147/91 keewwata 36 fi 37 irratti ibsameen deeggarsa tajaajila odiitii fi inspeekshinii kennudhaan waldaleen hojii gamtaa seera, qajeelfama fi dambii ittiin bulmaata isaanii kabajanii hojjechuun jiruu fi jireenyaa miseensaa akka fooyyessan fi. Join Facebook to connect with Opdo Tplf and others you may know. Modernization of tax adminstration is one the theme of ONRSRA. Xiinxaalii odiitiin kun kan raawatame herregaa lakkofsaa herregaa baankii. pdf, Danbii 145/2001 Mootummaa Oromiyaa, Dambii Lakk. Jechamichi Heera Federaalaa keewwata 22(1), Seeraa Yakkaa keewwata 2(2,3), Labsii Mirgoota Namooma Waliigalaa (UDHR) keewwata 11(2) fi Waadaa Idil-addunyaa Mirgoota Siivilii fi Siyaasaa (ICCPR) keewwata 15 keessatti akka qajeelfama bu’uuraa sirna haqaatti tumameera. Kana yommuu jennu qajeefalmoota bu'uuraa hunda xumurre jechuu keenya miti. Chaarterii Lammiilee Biiroo Siivil Sarviisii fi Bulchiinsa Gaarii Oromiyaa Muddee 2005 Finfinnee 0 1. pdf is worth reading. Dambii wixineessuu jechuudha. o, Danbii Bosona Oromiyaa, Naannoo Oromiyaa Danbii. Amantaa uummataa. Qajeelfama gurmaainsa waldaa hojii gamtaa Ijaarsa mana jireenyaa bulchiinsa Mootummaa Naannoo Oromiyaa kkoofsa 11/2007 ,Labsii waldaa hojii gamtaa lakkoofsa 147/91,dambii ittiin bulmaataa kana fi dambii keessaa murtiiwwaan waldichaa fi qajeelfamoota biraa kana irratti hundaa`anii kabajuu fi hojii irra Oolchuu,. 61/1994, Labsii Lakk. Dambii fi qajeelfama eegee bittaa qabeenyaa raawwate (%dhaan) 100 90 95 95 94 98. #Paarlaamaa. 94 95 94 98. 104/1997 fi Lak. Seensaa fi Barbaachiisumma Qophii Sanadaa kana 1. Aangoo fi gahee mana hojichaaf kenname dugugaanii itti faayadamu dhabuu dhaan kufaati dhufuu danda'u Hojimaata hojjechiisu danda'u diriirsuu Akkaata labsii 181/2005 DhMMO dambii akka itti baafatan taasisuu Gahee fi aangoo ATTDhMMO qaama dhimmi ilaallatu huubachiisu Walitti dhufeenya ATTDhMMO fi maamiltoota gidduu jiru cimsuu;. Kana yommuu jennu qajeefalmoota bu'uuraa hunda xumurre jechuu keenya miti. pdf, Danbii 145/2001 Mootummaa Oromiyaa, Dambii Lakk. Labsii lakk. sekterichaa fi dhimamtoota keenya kan ta'an uumata, gorsitotaaf kontirakteroota ligii dubartotaa fi dargagotaa cimaa ta'e umnee hojii hunda kallatti ta'een hoogganaa fi rawachaa karoora keenya KGT2ffaa kana galmaan gahuuf deeminna. Qajeelfama dandeettiiwwan barbaaadamanii, 4. Raawwii hojii dabale (%n) 95 87 90 90 89 98. your password. 17/1993, Fuula 2 1. Dhabata liqqii fi qusana 2. Sabboonummaa fi uffitti amanumman uummata Oromoo keessatti akka dagaagu kan godhe ABO dha. Ummannii qorannoo, ijaa- rsa, eegumsaa fi bulchiinsa jallisii keessatti qooda ol'aa- naa akka qabaatuu fi itti fay- yadamu taasisuu. 37)“Hojjetaa taaksii” jechuun a) Daayirektara Ol‟Aanaa Abbaa Taayitichaa b) Ittti Aanaa Daayirektara Ol‟Aanaa Abbaa Taayitichaa. 3,030 likes · 5 talking about this · 165 were here. Biiroon dambii kana raawwachiisuuf angoo qajeelfama baasuu ni qabaata. Rakkoon nageenyaa priimiyar liigicharratti dhiibbaa ni uuma jedhee waan. herregaa fi qabeenyaa ilaal- chisee qajeelfama ni baasa; 4angoo fi Hojii Hogganaa Itti Gaafatamaa Ol'aanaa Vlana Hojii Odiitii ta'uu dhaan labsii ana keewwata 5 irratti kan mullate labalatee angoo fi hojii armaan gadii li qabaata: Labsii kana keewwata 5(1) fi (2) irratti hundaahuudhaan waa'ee hojii oodiitii gaggeeffamee fl. l) Sochii invastimentii. Sirni Gadaa sirna walqixxummaa of keessaa qabuu dha. 39/1996 Dambii kanaan haqamee jira. ·Tee$}:90 Waajjira Ol-aaaaa Teessoon waajjira ol-aanaa Eejensichaa , magaala Fiofjonee keessa ta'ee akka barbaachisaa Ia'etti ban~huu ni danda'a 6, Kaayyoo damee 'isaa. Qajeelfama bu'uura maqaalee fi sifaata Rabbii subhaanahu wa ta'aalaa osoo ilaallu kunoo amma xumura irra geenya. Waliigaltee barreeffamaan godhamu yommuu ta’u qaamni waliigaltee taasise dirqama isaa bu’uu bakka dadhabeetti dambii fi qajeelfama waliigaltee irratti eerameen qaama isa kaan /lammii biyyaas ta’ee lammii biyya alaa/ maallaqa murteeffame beenyaa kan itti kaffalu. Dambii lakk. Waggoota qabsoo Oromoo lakkoofsisaa har’a gahan keessatti, waggaa dhufaa darbaa bara itti sobni dhugaa caalee umurii isaa dheereffatee har’a gaheen, uummata Oromoo afaan faajjeessuudhaan mootummaan wayyaanee aangoo isaa dheereffate har’a gaheera. Sagalee ummataa - dambii fi. Sana booda, qajeelfama bu’uuraa srna haqaa ta’eera. 79/1996, Lak. pdf, Danbii 145/2001 Mootummaa Oromiyaa, Dambii Lakk. Sochii Mootummaan Wayyaanee gaggeesite kana keessatti hoomaan waraanaa uffata of irraa baasee uummata fakkachuun akka hiriira Wayyaanee irraa qooda fudhatu dirqisifaamee, humnootni milishaa fi poolisaa illee haaluma kanaan akka ba’an qajeelfama wayyaanee hojirra olchuuf dirqaman illee gochaa kana rawwachuu irra fedhii akka hin qabnee odeessii keessa isanii ba’aa jiru ifa godhee jira. Dipaartimatoota hojimaata kaayizanii hojjirra oolchan lakk. Oromia National Regional State Laws 1998-1999 1997 1996 1995 1994 1993 1991-1992 1989-1990 1985-1988 2005-2006 Labsii Lak 175 Bara 2005 Labsii Lak 176 Bara 2005 Labsii Lak 177 Bara 2005 Labs…. ONLF is the last standing organ of somali struggle against Abyssinia invasion in somali territory in 1954. Af yaa'iin Caffee Oromiyaa aadde Loomii Badhoon ibsa har'a laataniin akka beeksisanitti walga'iin kookoosii Ado. (Ezel Oromia-Fulbaana 20, 2019) "Walii Galan Alaa Galan" Ibsa Eegdota Warraaqsa Oromiyaa Ummannii Oromoo Qabsoo barootaaf taasisaa ture keessatti, Tokummaa isaa cimsachuun Injifataa ta'eera. hojii qorannoo, dizaayinii fi ijaarsa misooma jallisii gagg- eessuudhaan hanqina midh- aan nyaataa kaa fooya'u goc- huu. maqne tiksuuf; rakkina fi dadhabina Dhaabaaf furmaata dimookraatawaa argamsissuuf qajeelfama, ibsa fi waamicha QC-ABO hordoftanii kaayyoo dharaa doomsuuf kutannoon hiriiraa! Humnoonni bilisummaa Oromoo tokkummaa keenya jabeeffannee, akka qaama tokkootti hiriirree, ummata keenya hiriirsuuf yeroon amma! Injifannoo Uummata Oromoof!. fakkaataniif walumaa galatti eenyummaa waliigalaa Itiyoophiyaa irratti tola ooltummaa guddaa kan oolte Mana Kiristaanaa keenya ishee ol’aantuu kana actiiviistootni fi namoonni siyaasaa. pdf, Danbii 145/2001 Mootummaa Oromiyaa, Dambii Lakk. Warreen Ilaalcha foonii fi seeneessa dharaa uumuun kitaabaanis ta'e toora sab-qunnamtiitiin tamsaasan; ijaarsa biyyaaf , bulchiinsa gaariif, barumsaaf fi k. Qajeelfama Sırna Dhaddachaa Lakk 8 2004. 123/1999 Labsii kanaan haqamaniiru. CUUNFAA QORANNICHAA (EXECUTIVE SUMMARY) Qorannoon kun bu'aa sagantaalee leenjii hojiin duraa (LHD) fi leenjii hojii irraa (LHI) akkasumas bu'aa qorannoowwan gaggeeffamaniin argame sakatta'uuf yaaleera. Dambiin Bulchiinsaa fi Itti fayyadama lafa baadiyaa Lakk. Ammas haaluma wal fakkaatuun Bilisummaa fi Walabummaa gonfachuuf jabinnaa fi tokkummaa isaan falmachaa jira. Jaarmayaa Waraanaa fi Siyaasaa. Sirni Heeraafi seeraa akka ka­ajamuufi olaantummaan seer­aa akka mirkanaa'u ni taasisa; qaama dhimmi ilaalu waliin ni hojjata;. Amirri Qaxar Tamiim Bin Hammaad Al-Saanii Sabtii har'aa sirna baniinsa Foramii Dohaa irratti haasaya godheen, mootummaan Qaxar biyyoota Arabaa Sa'uudiin durfaman kanneen biyya isaa irra uggura kaahan waliin waldhabbii jiru mariin furuudhaaf ammas fedhii kan qabu tahuu ibse. qajeelfama. Raawwii hojii dabale (%n) 95 87 90 90 89 98. Fiigicha Irreecha irratti alaabaa ABO (Oromoo) qabachuu dhoorgan. Qajeelfama foo'annoo fi filannoo humna namaa, 2. Facebook gives people the power to share and makes the world more open and connected. Dambii fi qajeelfama eegee bittaa qabeenyaa raawwate (%dhaan) 100 90 95 95 94 98. Jechootni Qajeelfama kana keessatti faayidaa irra oolen hiika Labsii fi Dambii Bulchiinsa Faaynaansitiin kennameef qabaatu. Keewwata 28:Yaada Murtii Wixinee Seeraa fi Gabaasarratti Koree ykn Koreewwaniin Dhiyaatu 1) Koreen ykn koreewwan wixineen seeraa buuura Dambii fi qajeelfama kanaatiin qajeelfameef wixinicha erga qorate/qorataniin booda gabaasaa fi yaada murtii koree qindeessituu fi Caffeef ni dhiyeessa/dhiyeessu. Adabbii akka waliigalaatti. ABOn, hacuucaa fi gabrummaan uummata Oromoorra waggaa dhibbaaf ture akka inni irra ka'u taasiseera. Sana booda, qajeelfama bu'uuraa srna haqaa ta'eera. Xiinxaalii odiitiin kun kan raawatame herregaa lakkofsaa herregaa baankii. Share to Speech App for Windows 8 Makes Text-to-Speech Seem Incredibly Easy --wind8apps. 61/1994 Pdf , Labsii Lakk. Dambii Gurmaa'insaa fi Hojimaata Dhaddachaa Manneen Murtii Oromiyaa, Lakk. Dipaartimatoota hojimaata kaayizanii hojjirra oolchan lakk. ti tumameen ta’ee, Labsii fi Dambii Akkaataa Gurmaawina, Hojimaata, Naamusaa Miseensotaa fi Sirna Walgahii Caffeerratti yaada fooyya’iinsaa yoo dhiyeessu sirna hojimaata armaan gadii hordofuu qaba. edu is a platform for academics to share research papers. 37)"Hojjetaa taaksii" jechuun a) Daayirektara Ol‟Aanaa Abbaa Taayitichaa b) Ittti Aanaa Daayirektara Ol‟Aanaa Abbaa Taayitichaa. Gama biraatin, labsiiwwan hojiirra turan keessatti qaawwa seeraa mul'atu cufuun kiraa sassaabdummaa fi rakkoowwan bulchiinsa gaarii pabliik sarvaantii keessatti mul'atu wixineen haaraa qophaa'e kun dhabamsiisuu kan dandeessisu ta'uu obbo Tasfaayee Gashoo walitti qabaa koree dhaabbii dhimma qabeenya misooma namaa Caffee Oromiyaa ibsaniiru. Dambii Gurmaa’insaa fi Hojimaata Dhaddachaa Manneen Murtii Oromiyaa, Lakk. Sirni Gadaa bulchiinsa hawaasummaa, dinagdee, waraanaa fi siyaasaa kan of keessatti hammate, waggaa saddeet saddeetiin kan maruu dha. Komaandipoostii Labsii Yeroo Ariifachiisaatiin Qajeelfama Raawwii Tarkaanfii Yeroo Ariifachiisaa Bahe. Dambii fi qajeelfama eegee bittaa qabeenyaa raawwate (%dhaan) 100 90 95 95 94 98. Mootummaan feederaalaa Itoophiyaa keessatti akka uumamu kan godhee fi Keeyyanni 39 heera biyyiti keessatti akka taa'u kan godhe ABO dha. Adabbii akka waliigalaatti. 01 ol misoomsuun danda‟ameera. 61/1994, Labsii Lakk. pdf is worth reading. 2/1998 Irra Deebiidhaan Fooyessuuf Dambii Bahe Lakk. Xiinxaalii odiitiin kun kan raawatame herregaa lakkofsaa herregaa baankii. Nageenyaa fi eegumsa uummata bal’aa fi kunuunsa naannootiif taasifamuu qabuu akka hin taasifamne taasisa. ti tumameen ta’ee, Labsii fi Dambii Akkaataa Gurmaawina, Hojimaata, Naamusaa Miseensotaa fi Sirna Walgahii Caffeerratti yaada fooyya’iinsaa yoo dhiyeessu sirna hojimaata armaan gadii hordofuu qaba. manaa 096 tae lafa kaaree meetira 250 irratti qubatee argamu kaumsa caalbaasii qarshii 571,991. Dambii ittiin Buulmaata Abbootii Seeraa Lakk. Ijaarsa Hawaasummaa, Siyaasaa fi Dinagdee. nuf dhihaatan labsii,Dambii fi Qajeelfama kallattii. ABOn, hacuucaa fi gabrummaan uummata Oromoorra waggaa dhibbaaf ture akka inni irra ka’u taasiseera. Readbag users suggest that oromo-latin-luke. Sabboonummaa fi uffitti amanumman uummata Oromoo keessatti akka dagaagu kan godhe ABO dha. Unkaa fi ulaagaaleen odiitii yaada Waajjira Naamusaa fl Inispeekshiiniirraa dhiyaatuun Pireezidaantii Mana Murtii waliigalaatiin kan fooyya'an ta'u. Kutaa Tokko. 2/1998 Irra Deebiidhaan Fooyessuuf Dambii Bahe Lakk. fakkaataniif walumaa galatti eenyummaa waliigalaa Itiyoophiyaa irratti tola ooltummaa guddaa kan oolte Mana Kiristaanaa keenya ishee ol’aantuu kana actiiviistootni fi namoonni siyaasaa. manaa 096 tae lafa kaaree meetira 250 irratti qubatee argamu kaumsa caalbaasii qarshii 571,991. Tajaajila Ragaa Amanamummaa Kafaalaa Kennaman. Dambii wixineessuu jechuudha. Fiigicha Irreecha irratti alaabaa ABO (Oromoo) qabachuu dhoorgan. Jiruu fi jireenyi ummata Oromoo karaa hundaa sirna Gadaan qajeelfama. 61/1994 Pdf , Labsii Lakk. Readbag users suggest that oromo-latin-luke. 3,030 likes · 5 talking about this · 165 were here. Ibsaa fi qajeelfama jiru yeroo yeroon hordofuun suduudaan hojii irra akka oolu taasisuu ta’a. 0 826 Share Facebook Twitter Google+ ReddIt WhatsApp Pinterest Email. Motummaan fi uummataa naannootiin ijaaramaan irrtti hundeesuu fi galmeesuuf gargaruu Qopheesee jira. 154/2005tiin kenname Dhimma madda iyyannoo fi komii ta'an irratti qorannoo fi qu'annoo gaggeessee qaama dhimmi ilaaluuf ni dhiyeessa, ka'umsa irraa fala akka arggatan ni taasisa, raawwii isaa ni hordofa. Join Facebook to connect with Opdo Tplf and others you may know. qophii lafaa fi dhiyeessiirrattii bara 2008-2010 walakkaa waggaatti qofa heektarri 366. Seensaa fi Barbaachiisumma Qophii Sanadaa kana 1. Modernization of tax adminstration is one the theme of ONRSRA. Konveeshinii Fi Prootookoolii Filannoo Qaama Midhamtootaaf Bahe (The United Nations. 79/1996, Lak. Uummaanni Oromoos ergaa gaaffii mirgaa gaaffachuu fi qabeenyaa keenya hin saamiina, dhala keenya dhukaastanii hin ajjeesinaa, mirga keenya nu sarbiina, lafa keenya irraa nu hin buqqisinaa, seeraan ala nu hin hidhiinaa, ijoollee keenya barnoota irraa hin arii'ina, mirga dimookiraasii fi namommaa nu hin sarbiina jechuun ABOdha, shororkeessadha, nama jechisiisa ta'ee ,dhibbaan dhibbatti ABO. Oromia Justice Bureau. abbaa seerummaa fi jireenya dhuunfaa isaanii keessatti naamusa ol'aanaa fakkeenyummaa qabu gonfatanii argamuun waan irraa eegamuuf; Itti gaafatamummaa naamusa Abbootii Seeraa ifaan tumuun sadarkaa qulqullina kenniinsa tajaajila abbaa Seerummaa fi amantaan uummatni Mana Murtii irratti qabu akka ol-guddisu. Qajeelfama haalaa dhiyeeffannaa ragaaa mana hakiimaa, 3. Ityoophiyaa keessatt Seera dambii fi qajeelfama kaleessaas ta'e har'a hojii irra oolaa jiran uummati akka salphaatti akka argatu kan gargaaru kuusaa odeeffannoo qopheessu isaa waajirri abbaa alangaa m. Dambii fi qajeelfama eegee bittaa qabeenyaa raawwate (%dhaan) 100 90 95 95 94 98. abbaa seerummaa fi jireenya dhuunfaa isaanii keessatti naamusa ol’aanaa fakkeenyummaa qabu gonfatanii argamuun waan irraa eegamuuf; Itti gaafatamummaa naamusa Abbootii Seeraa ifaan tumuun sadarkaa qulqullina kenniinsa tajaajila abbaa Seerummaa fi amantaan uummatni Mana Murtii irratti qabu akka ol-guddisu. Sirni Heeraafi seeraa akka ka­ajamuufi olaantummaan seer­aa akka mirkanaa'u ni taasisa; qaama dhimmi ilaalu waliin ni hojjata;. "Dambii" jechuun, Dambii sirna raawwannaa naamusaa fi dhiyeefanaa komii hojjatootaa mootummaa naannoo oromiyaa lakk. 14 12 10 10 10 100 10 10 100 2. Xiinxaalii odiitiin kun kan raawatame herregaa lakkofsaa herregaa baankii. Hojii keenya hunda Ummata Guutuu Hirmaachisuun Raawwanna. Koreen hoji raawwachiistuu Federeeshinii Kubbaa Miillaa Itiyoophiyaa har’a walga’ii ariifachiisaa isaa gaggeessera. 17/1993, Fuula 2 1. Jechootni Qajeelfama kana keessatti faayidaa irra oolen hiika Labsii fi Dambii Bulchiinsa Faaynaansitiin kennameef qabaatu. Dhabata liqqii fi qusana 2. Amantaa uummataa. a) dambii kanaa fi qajeelfama bu’uura dambii kanaan bahan irratti hundaa’uudhaan dhimmoota fo’annoo fi filannoo qacarrii, guddina sadarkaa, ramaddii fi jijjiirraa ilaalchisee yaada murtii qopheessuudhaan gumiif ni dhiyeessa, b) fo’annoo fi filannoon sirna meeriit hordofee akka raawwatamuuf ragaalee qindeessee ni qabata. "Dambii" jechuun, Dambii sirna raawwannaa naamusaa fi dhiyeefanaa komii hojjatootaa mootummaa naannoo oromiyaa lakk. Gamoowwani fi Manneen qabeenya dhaabbatoo Mana Kiristaanaa fi hambaalee abbootaa kan ta'an ammas carraaqqii mana lubummaa ol'aanaa fi Qulqulluu abbaa keenya Abuuna Maatiyaasiin akkasumas ajaja gaarii muummicha ministeeraa Dr. 110/ 1998"jedhamee wamamuu ni danda' a. Seerota Raawwatiinsa Hin Qabne. Kutaa Tokko. Reflection By Milkii Mekuria Autonomy Regimes For Minority İn Eth. Oromia National Regional State Revenues Authority, Addis Ababa, Ethiopia. Daareektoreetiin dhimma hojii dhaabbilee Arjummaa fi Waldaalee Labsii Bulchiinsaa fi to’annoo hojii dhaabbilee Arjummaa fi Waldaalee to’achuuf sadarkaa Fedaraalaatti bahe lakk. 135/99) Labsiifi Dambiin gadhiisisa lafa (kan baadiyyaas tae kan magaalaa) mirga abbaa qabeenyummaa heera mootummaa keessa taae hojiitti hiikuuf kan bahanidha. rakkowwaan qajeelfama adabbii Itoophiyaa 1/2002 keessatti mul'atan fi dhimootni waligalaa qajeelfama adabbii isaa keessatti hahaaraammataman kan ilaalaman ta'a. Haala Shallaggii Bu'aa Odiitii Galmee 1) Tokkoon tokkoon galmee odiitiif filatame akkaataa ulaagaa odiitii taa'een. Guddinni sadarkaa qajeelfammota Raawwii Bulchiinsa Humna Namaa Manneen Hojii Mootummaa guyyaa 04/01/1999 Lakk. SEENSA Dambii Ittiin Bulmaata Abbootii Seeraa fi muudamtoota gumii haala iftoomina fi qaqqabamummaa gabbisuu danda'uun fooyyessuun bu'aa qabeessa waan ta'eef, Hojiiwwan filannoo fi fo'annoo, jijjiirraa fi guddina sadarkaa giddugaleessatti waalteffamanii jiran gadi busuu fi gahee hoggansi ol'aanaa muudama keessatti qabu akka dabalu taasisuun bulchiinsa humna namaa keenya irra caalaa kan. 01 ol misoomsuun danda‟ameera. Uummaanni Oromoos ergaa gaaffii mirgaa gaaffachuu fi qabeenyaa keenya hin saamiina, dhala keenya dhukaastanii hin ajjeesinaa, mirga keenya nu sarbiina, lafa keenya irraa nu hin buqqisinaa, seeraan ala nu hin hidhiinaa, ijoollee keenya barnoota irraa hin arii'ina, mirga dimookiraasii fi namommaa nu hin sarbiina jechuun ABOdha, shororkeessadha, nama jechisiisa ta'ee ,dhibbaan dhibbatti ABO. dhimmoota kominikeeshinii. ti tumameen ta'ee, Labsii fi Dambii Akkaataa Gurmaawina, Hojimaata, Naamusaa Miseensotaa fi Sirna Walgahii Caffeerratti yaada fooyya'iinsaa yoo dhiyeessu sirna hojimaata armaan gadii hordofuu qaba. 1/96 fi Dambii kana kan faallessu dambiin, qajeelfamnii fi hojiiwwan barataman kamiyyuu dhimmoota Dambii kana keessatti ilaalaman irratti raawwatiinsa hin qabaatanu. B- Sadarka sadarkaan Haala waldaaleen Ittit fayyadamtoota Bishaan Jallisii hunda'aan, galma'aan fi. Koreen hoji raawwachiistuu Federeeshinii Kubbaa Miillaa Itiyoophiyaa har'a walga'ii ariifachiisaa isaa gaggeessera. dhimmoota dubartii fi da'imani. ABOn, hacuucaa fi gabrummaan uummata Oromoorra waggaa dhibbaaf ture akka inni irra ka'u taasiseera. 61/1994 , Qajeelfama Lakk 2/2006. Haala Shallaggii Bu'aa Odiitii Galmee 1) Tokkoon tokkoon galmee odiitiif filatame akkaataa ulaagaa odiitii taa'een. Raawwii hojii dabale (%n) 95 87 90 90 89 98. pdf - Inistitiyuutii L eenjii Ogeessota Qaamolee Haqaa fi Qo annoo Seeraa Oromiyaa QAJEELFAMA ADABBII I TOOPHIYAA FOOYA EE BAHEE Lakk-02 /2006 IRRATTI. qabiinsa herregaa fi hordoffii keessaa aJh. 87/1997 fi Lak. Mata Duree Gabaadaa saa ta'aniif qajeelfama baas- uun kafalii mindaa dursaan. Chaarterii Lammiilee Biiroo Siivil Sarviisii fi Bulchiinsa Gaarii Oromiyaa Muddee 2005 Finfinnee 0 1. Sun gahaa hin taane. Amantaa uummataa. Sabboonummaa fi uffitti amanumman uummata Oromoo keessatti akka dagaagu kan godhe ABO dha. Tajaajila Ragaa Amanamummaa Kafaalaa Kennaman. Qajeelfama dandeettiiwwan barbaaadamanii, 4. Ijaarsa Hawaasummaa, Siyaasaa fi Dinagdee. Xiinxaalii odiitiin kun kan raawatame herregaa lakkofsaa herregaa baankii. Qajeelfama foo’annoo fi filannoo humna namaa, 2. hojiileen inni hawaasaa fi namoota balaan miidhaman waliin hojjetu, qulqullina gaarii fi Gaafatamummaa olaanaa akka qabaatu gochuuf Safartuu kana fayyadamuu danda'a. Kana malees, yaa’in kun, Wixinee Labsii Baajata Dabalataa Bara 2011 fi baajata bara 2012 MNO qarshii biiliyoona 70 ol ta’u, Wixinee Labsii Kenna tajaajila lammummaa, dambii tokkoo fi qajeelfama tokko, akkasumas, muudamoota garaa garaa dhiyaatan irratti gadi fageenyaan mari’achuun ni raggaasisa jedhamee eegama jechuun kan gabaase biiroo. Dambii Gurmaa’insaa fi Hojimaata Dhaddachaa Manneen Murtii Oromiyaa, Lakk. Hogganaan mootummaa Sa'uudii Muhammad Bin Salmaan daaw'annaa hujii Chaayinaa keessatti geggeesseen qondaaltota biyyattii waliin kan mari'ate yoo tahu, qajeelfama addaa mootummaan Chaayinaa muslimoota Wiigar irratti xiyyeeffatuun hordofu irrattis yaada kan kenne tahuu gabaafame. Keewwata 28:Yaada Murtii Wixinee Seeraa fi Gabaasarratti Koree ykn Koreewwaniin Dhiyaatu 1) Koreen ykn koreewwan wixineen seeraa buuura Dambii fi qajeelfama kanaatiin qajeelfameef wixinicha erga qorate/qorataniin booda gabaasaa fi yaada murtii koree qindeessituu fi Caffeef ni dhiyeessa/dhiyeessu. Guddina sad. c) Dambii yookiin qajeelfama bu‟uura Seerota keewwata kana Keewwata Xiqqaa 35(a-g)tti jalatti caqafamaniin irratti hundaa‟uun bahan kamiyyuu. Gumiin Waliigalaa Dambii kana fooyyeessuu fi raawwii isaatiif qajeelfama baasuu ni danda’a. 181 /2008 'DPELL *XUPDD·LQVD :DOGDD Ijaarsa M ana Jireenyaa Mootummaa Naa nnoo Oromiyaa Murteessuuf Bahe Rakkoo Mana jireenyaa hiikuuf Imaammataa fi Tarsiimoo Mootummaan b aase hojiitti hiikuun rakkoolee PDQQHHQ MLUHHQ\DD 0DJDDORWD 1DDQQRR 2URPL\DD NHHVVDWWL PXO·DWX KLLNXXI. Ajab jenne. ONLF chairman admiral Mohamed Omar Osman addressing a huge crowd gathered at Jigjiga stadium. 61/1994 , Qajeelfama Lakk 2/2006. Join Facebook to connect with Opdo Tplf and others you may know. Labsii sirna bittaa ykn Labsii ykn Dambii fi qajeelfama bulchiinsa faayinaansii yoo caabsu ykn haalawwan sanada caal-baasii irratti ibsaman osoo hin raawwatni yoo hafu; Caal-baasiiwwan kanaan dura bahan irratti dirqama seene osoo hin kabaajiin yoo hafe,. Qajeelffama Jildii I fi II Qaj. Mata Duree Gabaadaa saa ta'aniif qajeelfama baas- uun kafalii mindaa dursaan. B- Sadarka sadarkaan Haala waldaaleen Ittit fayyadamtoota Bishaan Jallisii hunda'aan, galma'aan fi. BPR Manuals Monday, 05 January 2009 22:13 - Last Updated Monday, 23 May 2011 16:25 Business Process Reengineering Manuals Afan Oromo Version (Ms-Word-2003 format). Guddina sad. save Save Karoora Muktar Kan Bara 2003 For Ka’usa Karoora bara 2003 - Imaammataa fi labsii, dambii, Qajeelfama fi tumaalee bahan hojiirra oolu isaanii. 621/2001 fi dambii fi qajeelfama dhimma hojii kanaraawwachiisuuf qophaa’e irratti hundaa’ee dhimma hojiilee dhaabbilee Arjummaa fi Waldaalee Naannoo keenya. Galiin hojii daldalaa gibirri itti kaffalamu qajeelfama qabiinsa herreega fudhatama argate hordofuudhaan herreega bu'aa fi kasaaraa qophaa'uu ykn ibsa galii labsi kanaa fi akkaataa qajeelfama Abbaan Taayitaa Gibiraa baasu bu'uura gochuun tokkoon tokkoo bara gibiraatiin ni murtaa'a. Oromia National Regional State Laws 1998-1999 1997 1996 1995 1994 1993 1991-1992 1989-1990 1985-1988 2005-2006 Labsii Lak 175 Bara 2005 Labsii Lak 176 Bara 2005 Labsii Lak 177 Bara 2005 Labs…. 94 95 94 98. Sirreeffamtoota seeraa yeroo turmaata isaaniitti haala ittiin leenjiifaman ilaalchisee bu'uura dambii fi qajeelfama bahee jiruun hoji irra akka oolu ni godha. Hojjettoonni biiroo eegumsa fayyaa Oromiyaa qorannoo qajeelfama gamtaa qulqullina tajaajila fayyaa irratti marii geggeessan. 2/1998 Irra Deebiidhaan Fooyessuuf Dambii Bahe Lakk. 17/1993, Fuula 2 1. Sochii Mootummaan Wayyaanee gaggeesite kana keessatti hoomaan waraanaa uffata of irraa baasee uummata fakkachuun akka hiriira Wayyaanee irraa qooda fudhatu dirqisifaamee, humnootni milishaa fi poolisaa illee haaluma kanaan akka ba’an qajeelfama wayyaanee hojirra olchuuf dirqaman illee gochaa kana rawwachuu irra fedhii akka hin qabnee odeessii keessa isanii ba’aa jiru ifa godhee jira. Finfinnee, Adoolessa 5, 2011 (FBC) - Caffeen Oromiyaa yaa'ii idilee 10ffaa waggaa 4ffaa bara hojii 5ffaa isaa Adoolessa 7,2011 ifatti bana. Qajeelfama gurmaainsa waldaa hojii gamtaa Ijaarsa mana jireenyaa bulchiinsa Mootummaa Naannoo Oromiyaa kkoofsa 11/2007 ,Labsii waldaa hojii gamtaa lakkoofsa 147/91,dambii ittiin bulmaataa kana fi dambii keessaa murtiiwwaan waldichaa fi qajeelfamoota biraa kana irratti hundaa`anii kabajuu fi hojii irra Oolchuu,. sagaliifi waggaa qaamolee mootummaa irraa funaanuu, qindeessuu, fi hiikuu ni raawwata; Gabaasa qaamolee mootummaarraa akka biyyaatti sassaabaman qindeessuun Mana maree Bakka buoota Ummataaf dhiyaatan ni qopheesa, duubdeebii kennamu qaama mootummaa ilaallatuuf ni erga, hojiirra oolmaa isaas ni hordofa. 3,030 likes · 5 talking about this · 165 were here. Waggoota qabsoo Oromoo lakkoofsisaa har’a gahan keessatti, waggaa dhufaa darbaa bara itti sobni dhugaa caalee umurii isaa dheereffatee har’a gaheen, uummata Oromoo afaan faajjeessuudhaan mootummaan wayyaanee aangoo isaa dheereffate har’a gaheera. Qajeelffama Jildii I fi II Qaj. 94 95 94 98. Unkaalee fi ulaagaleen odiitii qophaa'an miiltoo fi qaama qajeelfama kanaa ta'u. qabiinsa herregaa fi hordoffii keessaa aJh. 61/1994, Lak. 16) "Ganda" Jechuun bu'uura labsii kanaatim magaalota naanmchaa keessatti Mana Maree, qaama raawwachlisaa fi mana murtii hawaasummaa mataa isaa kan qabuu fl caasaa. Qajeeltoo Qabeenya muraasa qabnu haala dinagdummaa qabaateen itti fayyadamuu kan danddenyu karoorri baajataa ennaa qophaayu hojiilee xiyyeeffannaan kennamuufii qaban mata duree baasiin adda baasuun yoo qophaaye dha. Ajab jenne. Qajeelfama gurmaainsa waldaa hojii gamtaa Ijaarsa mana jireenyaa bulchiinsa Mootummaa Naannoo Oromiyaa kkoofsa 11/2007 ,Labsii waldaa hojii gamtaa lakkoofsa 147/91,dambii ittiin bulmaataa kana fi dambii keessaa murtiiwwaan waldichaa fi qajeelfamoota biraa kana irratti hundaa`anii kabajuu fi hojii irra Oolchuu,. Labsii sirna bittaa ykn Labsii ykn Dambii fi qajeelfama bulchiinsa faayinaansii yoo caabsu ykn haalawwan sanada caal-baasii irratti ibsaman osoo hin raawwatni yoo hafu; Caal-baasiiwwan kanaan dura bahan irratti dirqama seene osoo hin kabaajiin yoo hafe,. Hojii irra oolmaa isaa nihordofa,nideeggara. Keewwata 3: Ibsa Saala. Labsiin Hojjettoota Mootummaa Naannoo Oromiyaa Lak. Dambii ittiin Buulmaata Abbootii Seeraa Lakk. 09tti dhiyaattanii eeyyama daldalaa seera qabeessaqabattanii bitachuu ni dandeessu. Labsii lakk. ONLF chairman admiral Mohamed Omar Osman addressing a huge crowd gathered at Jigjiga stadium. Sirni Gadaa bulchiinsa hawaasummaa, dinagdee, waraanaa fi siyaasaa kan of keessatti hammate, waggaa saddeet saddeetiin kan maruu dha. Qajeelfama qophii fi madaallii raawwii karoora hojii hojjattota mootummaa bu’aa irratti xiyyeeffate fi. pdf is worth reading. Taarifa gibiraa. Tajaajila Ragaa Amanamummaa Kafaalaa Kennaman. 1/96 fi Dambii kana kan faallessu dambiin, qajeelfamnii fi hojiiwwan barataman kamiyyuu dhimmoota Dambii kana keessatti ilaalaman irratti raawwatiinsa hin qabaatanu. Gumiin Waliigalaa Dambii kana fooyyeessuu fi raawwii isaatiif qajeelfama baasuu ni danda’a. 39/1996 Dambii kanaan haqamee jira. Dipaartimatoota hojimaata kaayizanii hojjirra oolchan lakk. Gamoowwani fi Manneen qabeenya dhaabbatoo Mana Kiristaanaa fi hambaalee abbootaa kan ta’an ammas carraaqqii mana lubummaa ol’aanaa fi Qulqulluu abbaa keenya Abuuna Maatiyaasiin akkasumas ajaja gaarii muummicha ministeeraa Dr. Konveeshinii Fi Prootookoolii Filannoo Qaama Midhamtootaaf Bahe (The United Nations. Seensaa fi Barbaachiisumma Qophii Sanadaa kana 1. Seerota Raawwatiinsa Hin Qabne. Finfinnee, Adoolessa 5, 2011 (FBC) - Caffeen Oromiyaa yaa'ii idilee 10ffaa waggaa 4ffaa bara hojii 5ffaa isaa Adoolessa 7,2011 ifatti bana. 88 90 89 98. Kaartaa 4809/95 taee fi Lakk. 39/1996 Dambii kanaan haqamee jira. Seerota Raawwatiinsa Hin Qabaanne. pdf - Inistitiyuutii L eenjii Ogeessota Qaamolee Haqaa fi Qo annoo Seeraa Oromiyaa QAJEELFAMA ADABBII I TOOPHIYAA FOOYA EE BAHEE Lakk-02 /2006 IRRATTI. Gabtee 1: Gabaasa Kaayyoolee Tarsiimoo'aa Kallattii Madaallii L ak k Kallat tii Mada allii Kaayyolee Tarsiimawaa Safartuu Mannii Wagga a 5 Raaww ii Hanga Bara darbee Karoora Waggaa Kurmaanaa 4ffaa Ji'a Waxabajjii Hanga Kurmaanaa 4ffaa Hanga Ji'a Waxabajjii Raawwii Karoora Waggaa Keessaa (%) Karoo ra Raawwii %n Karoora Raaww ii %n 1 Maamila 1. Mootummaan feederaalaa Itoophiyaa keessatti akka uumamu kan godhee fi Keeyyanni 39 heera biyyiti keessatti akka taa’u kan godhe ABO dha. Guddina sad. Keewwata 3: Ibsa Saala. Guddini hawwaasumaa fi di- nagedee qotee bulaa akka ari- ifatu haala mijeessuu; 3. Fuula marsariitii kubbaa miilaa Afrikaa BBC Ispoortiirratti dhaqxani qajeelfama jiru hubachuun filuu dandeessu. Koreen hoji raawwachiistuu Federeeshinii Kubbaa Miillaa Itiyoophiyaa har’a walga’ii ariifachiisaa isaa gaggeessera. Haaluma wal fakkaatuun, tasgabbii fi nageenya jeeqame keessatti mirgi diimookraasii fi dhala namaa waan kabajamuu hin dandeenyeef hawaasni amantaa dhaba. Daangaa Oditicha. Ammas haaluma wal fakkaatuun Bilisummaa fi Walabummaa gonfachuuf jabinnaa fi tokkummaa isaan falmachaa jira.